Konparezon
Lokal
Konparezon Nasyonal

________

  1. Konte Miami-Dade ak Vil Miami an te kontribiye $ 464 milyon nan sibvansyon piblik pou konstriksyon Marlins Park ak garaj pakin vwazin plis $ 1.0 milyon pa ane pou antretyen estad bezbòl la.  Al gade Memorandòm Konte Miami-Dade ki sòti nan George Burgess, ki date de 21 Fevriye 2008 la.
  2. Konte Miami-Dade angaje li pou peye Miami Heat yon pèman anyèl de $8,5 milyon dola chak ane pannan yon tèm (30) lane nan Akò pou Devlopman an oswa yon pèman total de apeprè $255 milyon dola konsa.   Al gade Memorandòm pou angajman Konte Miami-Dade de Carlos Gimenez la, date 3 jen 2014.  Akò pou Devlopman an te modifye imedyatman pou revize kantite lajan Konte Miami-Dade la dwe.
  3. Konte Miami-Dade a peye Miami Dolphins jiska $5,750,000 pou chak ane pou sèn pou “Marquee Evènman yo” nan Hard Rock Stadium an epi nan konsiderasyon pou deplase nouvo etablisman pou pratik li yo nan pwopriyete a.Al gade Rezolisyon Konte Miami-Dade Nimero. R-798-18
  4. Eta Nevada a dakò pou bay yon bon nan yon kantite de lajan ki rive jiska $750 milyon dola pou konstriksyon estad la.   Al gadeLas Vegas Review Journal, 65,000-Seat Las Vegas Raider Stadium will Cost $1.8B to Build, dated March 21, 2018 (https://www.reviewjournal.com/business/stadium/65000-seat-las-vegas-raiders-stadium-will-cost-1-8b-to-build).  Ak respè fèm ak enpo lokatif la sou pwopriyete a, tanpri al gade Seksyon 4.1 ak Seksyon 7.10, respektivman, nan sèten Akò Kontra-pou anfème Estad la ant Clark County Stadium Otorite epi ak Raiders Stadium Evènman Konpayi yo.
  5. Atlanta Falcons la pral resevwa apeprè $700 milyon nan sibvansyon piblik pou konstriksyon ak antretyen Teren Mercedes la, ki genyen ladan $200 milyon dola pou premye konstriksyon an.  Al gade The Guardian, nan Gadyen, Poukisa Georgia kontribyab enpo lokatif yo peye $700 pou yon nouvo Estad NFL (https://www.theguardian.com/sport/2017/sep/29/why-are-georgia-taxpayers-paying-700m-for-a-new-nfl-stadium) ak Jounal Konstitisyon Atlanta a, An Gade byen kijan aranjman Estad Falcons nan te fèt, 23 Mas, 2013 (https://www.ajc.com/news/close-look-the-falcons-stadium-deal/MCfsBYNfD1LzX96unwy9qM)
  6. Vil Nashville ak lòt ajans gouvènman yo te dakò pou peye $200 milyon dola nan montan pou pri konstriksyon $225 milyon dola a.  Al gade Tennessean, Pwojè Estad MLS nan estad Nashville la jwenn Apwobasyon Final Konsèy Metro la,, 4 Septanm 2018 la (https://www.tennessean.com/story/news/2018/09/04/nashville-mls-stadium-soccer-council-vote/1162074002/).