Financial Benefits to You

$42.7 Milyon dola nan enpak dirèk pozitif pou kominote nou an sòti nan pwodwi enpo sou byen imobilye, operasyon, ak revni kontra lwaye

 • $5.5 Milyonyearly to the City of Miami
 • $10.83 Milyon yearly to Miami-Dade County
 • $22.65 Milyon yearly (lavant enpo) pou Eta Florid la
 • $3.27 Milyon yearly pou Lekòl Leta Miami-Dade County
 • Zewo Kontribisyon pou enpo de Vil la

 
 

Travay k'ap paye byen

 • Temporary 13,935 travay konstriksyon
 • 1,795 travay pèmanan (lè yo louvri)
 • Miami Freedom Park & Soccer Village la ap peye anplwaye yo $15 pa lè
 • Development of an Office Tech Hub
 •  
   

  Anpil sipò bò kote Votè yo

  • 60% nan nou te vote pou apwouve referandòm lan an Novanm ki sot pase a an favè pou egzekite vizyon Miami Freedom Park la

   
   

  Y'ap peye lwaye sou valè mache a

  • Lwaye ap mwens pase $ 3.5 milyon dola chak ane
  • Y'ap peye enpo sou pwopriyete yo
  • Premye kontra ak tip de benefis sa yo nan lavil la, pou nenpòt ki franchiz espò nan kominote nou an

  1
  1

  Resevwa nouvèl yo

  Kontakte nou
  Dekouvri Clib ou