Kreyasyon yon Pak k'ap mezire 58-kawo tè

Genyen yon kontribisyon de $20 milyon adisyonèl pou pak la nan Val Miami an

 • Restorasyon anviwònman an ak plis travay devlòpman pou 58 kawo tè pou pak piblik
 • Kontribisyon pak ak espas piblik sa yo ap anplis de peman anyèl siyifikatif kontra-lwaye ak revni taks ke Miami Freedom Park & Soccer village pral jenere
 • Anpil espas pou fanmi yo ki nan kominote a

 
 

Financial Benefits to You

$42.7 Milyon dola nan enpak dirèk pozitif pou kominote nou an sòti nan pwodwi enpo sou byen imobilye, operasyon, ak revni kontra lwaye

 • $5.5 Milyonyearly to the City of Miami
 • $10.83 Milyon yearly to Miami-Dade County
 • $22.65 Milyon yearly (lavant enpo) pou Eta Florid la
 • $3.27 Milyon yearly pou Lekòl Leta Miami-Dade County
 • Zewo Kontribisyon pou enpo de Vil la

 
 

Travay k'ap paye byen

 • Temporary 13,935 travay konstriksyon
 • 1,795 travay pèmanan (lè yo louvri)
 • Miami Freedom Park & Soccer Village la ap peye anplwaye yo $15 pa lè
 • Development of an Office Tech Hub
 •  
   

  Anpil sipò bò kote Votè yo

  • 60% nan nou te vote pou apwouve referandòm lan an Novanm ki sot pase a an favè pou egzekite vizyon Miami Freedom Park la

   
   

  Y'ap peye lwaye sou valè mache a

  • Lwaye ap mwens pase $ 3.5 milyon dola chak ane
  • Y'ap peye enpo sou pwopriyete yo
  • Premye kontra ak tip de benefis sa yo nan lavil la, pou nenpòt ki franchiz espò nan kominote nou an

  1
  1

  Enpak mondyal

  5.3B

  Odyans Total

  1.9M

  Odyans Televizyon Nasyonal

  Sèlpwojè espò kap:

  • Ki pa mande sibvansyon piblik
  • Peye enpo reyèl leta a
  • Peye valè jis sou mache lwaye a
  • PeyeTRAVAYÈ yon bon salè

  Pa gen anpil kote nan zònn isit la pou ka mennen timoun nou yo. Sa ap ede kenbe timoun nou pou yo pa rete nan lari ya ak devan I-pads yo twòp.

  Priscilla Lazcanorezidan Greatland Heights yo

  Mwen kontan pou nouvo teren foutbòl yo epi ak pwogram ki pral disponib nan Miami Freedom Park, ki pral ede kenbe timoun nou yo aktif epi an sekirite apre lekòl, pannan fen semènn la ak pandan vakans ete a.

  Wille PerezVil Miami Residan

  Sant teknoloji Miami Freedom Park la pral yon benefis pou elèv tankou mwen menm k'ap eseye antre sou mache Miami an k'ap grandi anpil.

  Nicholas GarciaVil Miami Residan

  Paske nou se pi gwo kilti Panyòl ki genyen nan peyi Etazini

  Daniel CortezVil Miami Residan

  Sant teknoloji a pral konble yon vid ki deja la pou travay nan zafè taknoloji ki byen peye, pannan ke pwojè li menm pral jenere $44 million kòm benefis sou enpo lokatif la. Tout jan bagay yo ye li nan avantaj nou epi sa ap pèmèt ke nou rete la epi kontribwe nan kominote ya san ke nou pa sakrifye anbisyon pwofesyonèl nou.

  Serafin DominguezVil Miami Residan

  Amelyorasyon pou Kominote a ak Vil nou an

  Miami Freedom Park & Soccer Village la se yon pwojè ki finance ak finansman prive, ak yon destinasyon pou plezi ki ap genyen ladann youn nan espas nan Vil la kòm pi gwo espas ak pak piblik, yon estad pou foutbòl, plizyè teren foutbòl pou kominote a, yon sant teknoloji, otèl, magazen, ak restoran ke tout rezidan Miami ak visit è kapab apresye.

  Pwojè a pral gen zewo enpak sou enpo pou rezidan lokal yo.

  An plis de sa, pwojè a pral peye plezyè milyon de dola kòm pèman a kominote a an mèm tan an tou ak frè anyèl epi peye pou valè sou lwaye tè a nan Vil la pou yon fèm de 99 lane. Nou konseye ke yo retire “Premye tip de Espas Pwofesyonèl nan Sid Florid la” tout otan ke nou pa asire ke nou a 100% reyèl.

  Plan an

  Miami Freedom Park la pral vin yon destinasyon rekreyasyon ke tout moun ki abite nan Miami kapab jwi, y’ap bay 58 kawo tè nan pak piblik ak espas vèt, yon sant teknoloji, restoran ak boutik, jaden foutbòl pou kominote a, yon estad foutbòl pou Miami ap genyen pwòp Miami Inter, ak anpil e pi plis lòt karakteristik toujou.

  Miami Freedom Park la te resevwa yon gwo sipò de rezidan Vil Miami yo, ki te resevwa plis pase 60% apwobasyon votè yo nan referandòm nan mwa novanm ki sot pase a.

  Avèk vòt sa a, rezidan yo te fè konnen ke yo vle Vil la negosye ak egzekite yon kontra pou anfème tè pou yo pwopoze pou pwojè saa espesifikman.

  Dekouvri Plis
   

  Koutwazi Imaj nan ARQUITECTONICA / ArquitectonicaGEO / MANICA

   

  Koutwazi Imaj nan ARQUITECTONICA / ArquitectonicaGEO / MANICA

  Espas Vèt deyò
  Espas espò ak Divètisman
  Estad foutbòl
  Espas pou teknoloji /h5>

  Resevwa nouvèl yo

  Kontakte nou
  Dekouvri Clib ou